Veiligheidscoördinatie

A. Voor welke werken moeten veiligheidscoördinatoren worden aangesteld?

De verplichte veiligheidscoördinatie is zeer uitgebreid. Zij geldt telkens wanneer de uit te voeren werken voldoen aan de volgende criteria:

  • Het zijn bouwwerken in de ruime zin van het woord, dus alle werken (inclusief renovatie, verbouwing, herstellingen en onderhoud) van een onroerend goed.
  • Deze werken worden door minstens twee verschillende aannemers uitgevoerd, ongeacht of zij tegelijk oÍ na elkaar op de bouwplaats komen. Ook heeft het geen belang of de aannemer een natuurlijke persoon (zelfstandige) is of een vennootschap die arbeiders tewerkstelt.
  • Dit geldt ook voor werken beneden 25.000 EUR.

Dit betekent dat de verplichting om veiligheidscoördinatoren aan te stellen geldt voor alle bouw- of renovatiewerken behalve wanneer alle werken die u heeft besteld, worden uitgevoerd door één enkele aannemer (zonder onderaannemer!).

B. Wat is de rol van de coördinator? Welke taken heeft hij?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en de veiligheidscoördinator voor de uitvoering. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitvoeren.

Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk moet de coördinator de architect (of, indien er geen architect is, de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken) helpen om in het ontwerp de veiligheidsmaatregelen en de preventieregels op te nemen waarmee rekening zal moeten worden gehouden tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk en tijdens de uitvoering van latere werken. ln die context moet de coördinator ook twee documenten opstellen: een veiligheids- en gezondheidsplan en een postinterventiedossier; bovendien moet hij een coördinatiedagboek openen en bijhouden.

Tijdens de uitvoeringsfase van de werken ziet de coördinator toe op de coördinatie van de activiteiten van de aannemers met het oog op de voorkoming van risico’s. Hij moet regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats om de toepassing van het veiligheidsplan te controleren. Bovendien moet hij de documenten, zoals het veiligheidsplan, aanpassen aan de behoeften en het coördinatiedagboek bijhouden.

 C. De coördinatieovereenkomst en het betalingsbeding.

De aanstelling van de coördinator moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen deze coördinator en de met zijn aanstelling belaste persoon (de architect of da aannemer, naargelang het geval).

Een van de bedingen die in de aanstellingsovereenkomst moeten staan, is voor u als opdrachtgever rechtstreeks van belang. Het is het beding over de betaling van de honoraria van de coördinator. Dit beding regelt de berekenings- en de betalingswijze van de honoraria van de coördinator en preciseert ook dat die honoraria ten
laste van de opdrachtgever zijn.

D. Hoeveel kost de coördinatie?

De coördinatiekosten schommelen volgens diverse parameters, zoals de vooropgestelde duur van de werken, de aard en de omvang van de moeilijkheden bij de organisatie van de preventie.

Vraag vrijblijvend een gratis offerte voor de veiligheidscoördinatie en geniet via V&V Homes BVBA van de beste prijsvoorwaarden.

E. Het postinterventiedossier (PID): een te bewaren document.

Zoals zijn naam het zegt, bevat het postinterventiedossier (PID) technische inlichtingen over het bouwwerk die nuttig zullen zijn voor de organisatie van de preventie wanneer later bijvoorbeeld onderhouds- of herstellingswerken aan het bouwwerk worden uitgevoerd.

Dit dossier wordt opgesteld en aangevuld door de veiligheidscoördinator tijdens het ontwerp van het project en de uitvoering van het bouwwerk. Aan het eind van de werken bezorgt de architect of de aannemer die de coördinator heeft aangesteld u het dossier in ruil voor een ontvangstbewijs.

U moet dit PID bewaren om het te kunnen voorleggen aan de coördinator of, indien er geen is, aan de aannemer die eventueel later werken zal uitvoeren aan uw gebouw. Voorts moet u, indien u het goed verkoopt of schenkt, het PID aan de nieuwe eigenaar van het gebouw bezorgen. De notaris zal het PID opvragen en overhandigen aan de nieuwe eigenaar.